Rekomendacje

Certyfikacja ECDL istnieje od roku 1997 i od tego czasu przeszła bardzo wiele zmian i istotnie się rozwinęła. Z certyfikacji europejskiej (ECDL to European Computer Driving Licence), stała się certyfikacją światową, jako ICDL (International Computing Driving Licence albo International Certification of Digital Literacy). Nawet Fundacja ECDL z Irlandii, która jest światową instytucją certyfikującą dla ICDL/ECDL zmieniła nazwę na Fundacja ICDL.

Certyfikaty ICDL/ECDL wydano już w ponad 150 krajach a egzaminy można zdawać w 41 językach, w tym oczywiście po polsku. Certyfikat ECDL przyznawany jest we wszystkich krajach zawsze i wszędzie na tych samych zasadach. Oznacza to, że do otrzymania go w Polsce lub innych krajach niezbędna jest dokładnie ta sama wiedza i umiejętności oraz konieczność zdania tych samych egzaminów (sylabusy i testy egzaminacyjne zatwierdzone przez Fundację ICDL tłumaczone są na różne języki). Certyfikat ECDL otrzymany w Polsce jest więc powszechnie honorowany na całym naszym globie. ICDL/ECDL jest uznawana za jedną z najlepszych certyfikacji podstawowych umiejętności komputerowych na świecie, o czym świadczą liczne publikacje, raporty i odniesienia. Kwalifikacje (certyfikaty)  ICDL/ECDL można znaleźć w wielu narodowych ramach kwalifikacji w Europie, Azji czy Afryce.

Rekomendacja ISTE (International Society for Technology in Education)

W roku 2017 program certyfikacyjny ICDL uzyskał – w wyniku audytu – Znak Dostosowania: Gotowość (Seal of Alignement: Readiness) od Międzynarodowego Stowarzyszenia Technologii w Edukacji ISTE (International Society for Technology in Education)https://www.iste.org/standards/seal-of-alignment/icdl-certification-program.

Według ISTE, ICDL wykazuje gotowość do wspierania następujących standardów ISTE dla studentów:

1. Student z mocną pozycją

2. Cyfrowy obywatel

3. Budowniczy wiedzy

4. Innowacyjny projektant

5. Komputacyjny myśliciel

6. Twórczy komunikator

7. Globalny współpracownik

Standardy ISTE są szczególnie popularne w USA, tak więc stanowią referencje dla rodziców czy nauczycieli młodych ludzi, planujących studia w USA. Są też punktem odniesienia dla ministerstw edukacji wielu krajów.

Rekomendacja ACE CREDIT® (American Council on Education’s College Credit Recommendation Service)

W lipcu 2018 r. serwis ACE CREDIT® (American Council on Education’s College Credit Recommendation Service) dokonał ewaluacji 5 modułów ICDL i zarekomendował dla nich tzw. kredyty uczelniane (http://www2.acenet.edu/credit/?fuseaction=browse.getOrganizationDetail&FICE=1009320).

Amerykańskie kredyty uczelniane ACE działają na podobnej zasadzie jak europejskie kredyty ECTS. Umożliwiają zaliczenie do wymaganej od studentów liczby kredytów, także szkoleń i certyfikatów spoza programu nauczania poszczególnych uczelni. Ponad 2000 uczelni amerykańskich uznaje kredyty ACE. Te pięć modułów egzaminacyjnych to: ECDL/ICDL Przetwarzanie tekstów, ECDL/ICDL Arkusze kalkulacyjne, ECDL/ICDL Grafika menedżerska i prezentacyjna, ECDL/ICDL Podstawy programowania, ECDL/ICDL Zaawansowane arkusze kalkulacyjne. Pierwsze 3 z wymienionych modułów uzyskały taką samą liczbę kredytów (1) jak egzaminy MOS (Microsoft Certified Office Specialist), nawet na poziomie Expert, zaś 2 ostatnie – dwa razy więcej. Ta akredytacja jest szczególnie istotna dla nauczycieli i rodziców młodych ludzi przygotowujących się do studiów w USA oraz dla instytucji amerykańskich lub ze Stanami Zjednoczonymi współpracujących.

Rekomendacja UNESCO

W wydanym 2018 roku raporcie UNESCO (A Global Framework of Reference on Digital Literacy Skills for Indicator 4.4.2) pokazano program ECDL/ICDL jako światowy, znaczący przykład ramy umiejętności cyfrowych. W raporcie przedstawiono istniejące ramy dla identyfikacji kompetencji cyfrowych na lokalnym, krajowym i międzynarodowym poziomie, odnosząc się także do ramy DigComp 2.0.

Opisano ECDL/ICDL jako przykład ramy funkcjonującej w wielu krajach pokazując, że 177 efektów uczenia się ECDL/ICDL’a jest przyporządkowanych do ramy DigComp. To największa liczba efektów, wśród wszystkich pokazanych tam ram. Jedyna – poza ECDL/ICDL – dostępna w Polsce certyfikacja wymieniona w raporcie, czyli IC3, zawiera 94 efekty uczenia, przyporządkowane do ramy DigComp.

Rekomendacje ETF (European Training Foundation)

W raporcie Fundacji ETF (European Training Foundation) wydanym w roku 2018 (Position Paper: Digital skills and competence and digital and online learning,) wiele miejsca poświęcono ECDL-owi i żadna inna certyfikacja w Polsce występująca nie została tam wymieniona. Przykładowe cytaty: “From the perspective of establishing common reference frameworks for DSC, the European Computer Driving Licence (ECDL) is one of the first and is still one of the most successful global initiatives„, “Currently, the ECDL is the world’s leading computer skills certification process, offering flexible programmes that including basic, intermediate and advanced modules, relevant for many VET occupations.”.

Rekomendacja UE ws. ESCO (European Skills/Competences, Qualifications and Occupations)

W Raporcie Unii Europejskiej RfS 43 Support to the development of the ESCO qualifications pillar : final report z lutego 2019 roku przeanalizowana wiele systemów certyfikacyjnych pod względem zapewniania jakości – ECDL uzyskał jedną z najwyższych not w tym zakresie.

Przy ocenie uwzględnionio, że ECDL zapewnia:

1. stosowanie uznanych międzynarodowo standardów;

2. audyt jakości przeprowadzony przez samą organizację („audyt wewnętrzny”);

3. audyt jakości przeprowadzony przez organ zewnętrzny („audyt zewnętrzny”);

4. wdrożenie procedur oceny opartych na efektach uczenia się;

5. jasno określone kryteria oceny lub certyfikacji;

6. akredytację powiązanych ośrodków szkoleniowych lub egzaminacyjnych;

7. akredytację egzaminatorów;

8. okresowy przegląd i aktualizację kwalifikacji.

Rekomendacje UE – rama DigComp

W ramach europejskiego projektu DigComp przeanalizowano 15 istniejących europejskich ram kompetencji cyfrowych (http://ftp.jrc.es/EURdoc/JRC68116.pdf), na podstawie których powstała zawarta w „Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020” wersja ramy kompetencji cyfrowych DigComp.

Wśród analizowanych certyfikacji wypełniających DIGCOMP jedynie dwie obecne są w Polsce: jedną z nich jest ECDL. Więcej informacji o mapowaniu modułów ECDL do ramy DigComp można znależć na stronie….

Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji

Kwalifikacje możliwe do uzyskiwania w ramach projektów unijnych docelowo będą określone w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji i będą to głównie kwalifikacje rynkowe.

Obecnie w Rejestrze jest jeszcze niewiele kwalifikacji rynkowych – warto zauważyć, że w sierpniu 2018 r. decyzją Ministra Cyfryzacji do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji została włączona (i do rejestru wpisana) kwalifikacja zgłoszona przez PTI – Certyfikat Umiejętności Komputerowych – poziom podstawowy (CUK-pp). W grudniu 2018 r. na mocy decyzji administracyjnej Ministra Cyfryzacji, PTI  uzyskało uprawnienia Instytucji Certyfikującej dla tej kwalifikacji.

Ponieważ szczególnym przypadkiem CUK-PP jest kwalifikacja ECDL BASE, wszyscy posiadacze certyfikatu ECDL BASE otrzymają także Certyfikat Umiejętności Komputerowych – poziom podstawowy. CUK-pp został przypisany do 2 poziomu Polskiej Ramy Kwalifikacji.