Projekty unijne

Kwalifikacje w projektach unijnych

W projektach unijnych jednym z ważniejszych wskaźników rezultatu jest liczba osób, które uzyskały kwalifikacje.

Kwalifikacje to to określony zestaw efektów uczenia się w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych zgodnych z ustalonymi dla danej kwalifikacji wymaganiami, których osiągnięcie zostało sprawdzone w walidacji oraz formalnie potwierdzone przez instytucję uprawnioną do certyfikowania.

Jakie kwalifikacje mogą uzyskać uczestnicy projektów unijnych?

Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji

Kwalifikacje możliwe do uzyskiwania w ramach projektów unijnych docelowo będą określone w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji. Obecnie w Rejestrze jest jeszcze niewiele kwalifikacji rynkowych (warto zauważyć, że do Rejestru została wpisana kwalifikacja zgłoszona przez PTI – Certyfikat Umiejętności Komputerowych – poziom podstawowy, więcej o tej kwalifikacji poniżej).

W sierpniu 2018 r. decyzją Ministra Cyfryzacji do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji została włączona (i do rejestru wpisana) kwalifikacja zgłoszona przez PTI – Certyfikat Umiejętności Komputerowych – poziom podstawowy (CUK-pp). W grudniu 2018 r. na mocy decyzji administracyjnej Ministra Cyfryzacji, PTI  uzyskało uprawnienia Instytucji Certyfikującej dla tej kwalifikacji. Ponieważ szczególnym przypadkiem CUK-PP jest kwalifikacja ECDL BASE, wszyscy posiadacze certyfikatu ECDL BASE otrzymają także Certyfikat Umiejętności Komputerowych – poziom podstawowy. CUK-pp został przypisany do 2 poziomu Polskiej Ramy Kwalifikacji.

Wytyczne Ministerstwa

Dopóki Rejestr nie zostanie wypełniony kwalifikacjami, trzeba posiłkować się listą kwalifikacji rynkowych, a w szczególności międzynarodowych, określonych przykładowo w Tabeli 3 w załączniku nr 2 do „Wytycznych dotyczące monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów na lata 2021-2027” z 02 listopada 2022 pt. „Podstawowe informacje dotyczące uzyskiwania kwalifikacji w ramach projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego +”.

Materiał jest interpretacją Ministerstwa Rozwoju i jego rolą nie jest ogólne definiowanie kwalifikacji, ale wyjaśnienie, w jaki sposób mierzyć wskaźniki EFS dotyczące uzyskiwania kwalifikacji. Opracowanie będzie obowiązywać do czasu pełnego uruchomienia Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji i ujęcia w nim odpowiedniej liczby kwalifikacji rynkowych.

Do wspomnianego załącznika nr 2 dołączono także także listę sprawdzającą do weryfikacji, czy dany certyfikat/dokument można uznać za potwierdzający kwalifikację na potrzeby mierzenia wskaźników monitorowania EFS+ dot. uzyskiwania kwalifikacji. Jeśli spełniony jest choć jeden z następujących warunków, certyfikat można uznać za kwalifikację.

Wszystkie certyfikaty ICDL (ECDL) spełniają warunek 5, są więc uznane za kwalifikacje.

Pytanie tak nie
1. Czy wydany dokument jest potwierdzeniem uzyskania kwalifikacji w zawodzie?
2. Czy dokument został wydany przez organy władz publicznych lub samorządów zawodowych na podstawie ustawy lub rozporządzenia?
3. Czy dokument potwierdza uprawnienia do wykonywania zawodu na danym stanowisku (tzw. uprawnienia stanowiskowe) i jest wydawany po przeprowadzeniu walidacji?
4. Czy dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji jest rozpoznawalny i uznawalny w danej branży/sektorze (czy certyfikat otrzymał pozytywne rekomendacje od co najmniej 5 pracodawców danej branży/ sektorów lub związku branżowego, zrzeszającego pracodawców danej branży/sektorów)?
5. Czy dokument jest certyfikatem, dla którego wypracowano
system walidacji i certyfikowania efektów uczenia się na
poziomie międzynarodowym?
X